Kárpátalja | 2021. 01. 16. – 09:09 |
Vízkereszt, az Úr megjelenésének napja. Fotó: Kovács Erzsébet

Vízkereszt (január 6.) a karácsonyi időszakot lezáró ünnepünk, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Ez az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe, három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek e napon elsőként látogatták meg a Kisjézust; Jézus megkeresztelkedését a Jordánban; valamint első csodatételét, a víz borrá változtatását a kánai menyegzőn. Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos – erre emlékeztet a vízszentelés –, nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra helyezték át. Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget.

A beregszászi római katolikus templomban az ünnepi mise ezúttal a hívek szentelt vízzel való meghintésével vette kezdetét. Az olvasmány Izajás próféta könyvéből szólt: „Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.” „Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete” – szólt válaszként a hívek éneke.

Molnár János esperes-plébános szentbeszédében az ünnep kapcsán Urunk megjelenésének jelentőségét méltatta, hisz amint megjelenésével magához vonzotta a bölcseket, úgy vonz ma is magához minden népeket. „Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza” – mondja Jézus. A megszületett kisded még nem tudott beszélni, a bölcsek, a háromkirályok még nem látták a csodákat, amit később Jézus tett – ők Isten vonzásának engedve indultak el. A hit vezette őket a gyermekhez, és leborultak, imádták őt, az örökkön élőt. Jézus születése által Isten megjelent a világban, a napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.

Az Atya szelíden a szeretet kötelékével próbál mindannyiunkat magához vonzani. Bizonyára mi is azért jöttünk el az ünnepi misére, mert engedtünk Isten vonzásának, szeretetből jövünk ahhoz, aki vonz bennünket, mondta a plébános. Máté evangéliuma (Mt 2, 1–12) szerint a háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az Embernek. Mi nem aranyat, tömjént és mirhát viszünk, a mi ajándékunk a szívünk, az életünk, önmagunkat adjuk át neki. Életünkkel tegyünk tanúságot arról a Krisztusról, aki megváltott bennünket, zárta gondolatát János atya.

A mise végeztével a hívek vettek a szentelt vízből, amit hazavittek otthonaikba.

Vízkereszt ünnepének üzenete, hogy a napkeleti bölcsekkel induljunk el mi is az Úr Jézus keresésére, aki minden ember számára elhozza az üdvösséget. Nyissuk meg szívünket az Úr Jézus előtt!

Marton Erzsébet

Vízkereszt, az Úr megjelenésének napja

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 2. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!


Hirdetés