Kárpátinfo hetilap


Megosztás


Az idei tanév nem éppen erős közösségépítő szerepéről fog bekerülni a történelembe, hisz a pandémia miatt a diákok alig találkoztak, az oktatás inkább online zajlott. Most pedig, alig ültek be a tantermekbe, egyeseknek búcsút is kell venniük az alma matertől…

Az elmúlt évek során igencsak megszépült Nagydobronyi Református Líceumban május 8-án került sor a ballagási ünnepségre. A megjelenteket Kacsó Géza lelkészigazgató üdvözölte, aki hálát adott azért, hogy ilyen zűrös tanév után lehetőség nyílott arra, hogy a 23 végzős diák legalább méltón búcsúzzon el az iskolától, tanáraiktól, a diáktársaktól.

A meghitt ünnepség Horkay László nyugalmazott püspök áhítatával vette kezdetét.

Horkay László abbéli reményének adott hangot, hogy a líceumban sokaknak sikerült megismerni és szívébe fogadni Jézust, megtalálni a Messiást. Ha kimégytek a nagyvilágba, valljátok meg Őt, tegyetek róla bizonyságot – tanácsolta –, mert Ő szeret, s ez a szeretet soha el nem fogy! Kövessétek Jézust, aki azt a parancsolatot adta: „…szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13, 34–35).

A pandémiás időszak átértékelte az életünket, felértékelődött az együttlét, fogalmazott köszöntőjében Gál Erika igazgató. Megtanított ez az időszak arra, hogy a kitűzött célhoz vezető úton sokszor akadályba ütközünk, s az életben is lesz, hogy kudarcok árán jutunk el a sikerhez. De Isten bátorít bennünket: „…Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz” (Józsué 1, 9). Az igazgatónő megköszönte a szülőknek, hogy keresztyén szellemben akarták taníttatni, neveltetni gyermekeiket, s hogy ehhez a Nagydobronyi Református Líceumot választották. Köszönetet mondott a támogatóknak, alapítóknak a máig tartó gondoskodásért, a magyar kormánynak, hogy felvállalta az iskola működtetését. Hálát adott Isten megtartó szeretetéért, kegyelméért, hogy ma még tömbben élhetünk Kárpátalján. Istenbe vetett hitünk tarthat meg továbbra is bennünket, zárta gondolatait a líceum oktatási vezetője.

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban” – kezdte igei köszöntését Pál Timótheushoz írott soraival Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese. Életeteknek egy korszaka lezárult, de valami új kezdődik, ami előtt reménnyel állunk itt, mert tudjuk, hogy jó alapot kaptatok, egyre mélyülő kapcsolatotok van Istennel. Az Úr példának szánt titeket. Legyetek hát jó példák, ne menjetek a világ, a liberalizmus, a bűn útján! Mutassatok egy jobb, egy értékesebb, egy áldottabb mintát! Legyetek örömmondó békekövetek, kérte a végzősöktől az esperes.

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a régi jó világ, és mint a fecske alkonyati szélnek, ma szárnyat bontott egy sereg diák” – idézte Wass Albertet Pándy-Szekeres Anna, a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi tanácsosa. Aki hálát adott teremtő Istenünknek a diákokért, a szülőkért, akik fontosnak tartották, hogy gyermekeik keresztyén nevelést kapjanak; a „fészekért”, a líceumért; a tanárok, nevelők, munkatársak áldozatos munkájáért. „A szárny megnőtt. El kell indulnotok egy új útszakaszon. Mindenkor figyeljetek az Úrra, mert csak akkor lesz erőteljes minden szárnycsapásotok” – tanácsolta Pándy-Szekeres Anna, aki a 32. zsoltár 8. versét adta útravalóul: „Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged”.

A tanárok nevében Kricki István, a 11.A osztályfőnöke fogalmazta meg jókívánságait a végzősök felé, a diákok nevében Hete Ádám, a szülők nevében pedig Katona Viktória, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon lelkészigazgatója, három ballagó diák „anyukája” mondott köszönetet. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke, líceumalapító és Nagy Béla, a KRE főgondnoka levélben küldték el köszöntésüket.

Ünnepélyes pillanatok következtek: a végzősök átadták a stafétát a tizedikeseknek, akik énekkel köszöntötték a ballagókat, majd vállukra akasztották az útravaló jó tanácsokat tartalmazó tarisznyát.

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok” – indította útjukra a végzősöket a Máté 16 szavaival Kacsó Géza lelkészigazgató. Hogy formálódjatok, hitben növekedjetek, Isten ide gyűjtött össze benneteket, s most el kell menni. Ez így természetes. Jézus is formálta a tanítványait, majd elküldte őket a világba. De figyelmeztette is őket, hogy nem olyan a világ, mint a „karámban”. Mégytek, mint juhok a farkasok közé. Így van ez most veletek is, mondta. A nagyvilágban sokszor tűnhet úgy, hogy könnyebb az élete a farkasnak. Ám ne feledjétek: a báránynak van pásztora. Az Úr továbbra is vigyáz rátok. Jézus nektek is tanácsolja: „legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok”. Lehet, hogy a világ nem a szelídeknek kedvez, de ők öröklik a mennyek országát…

Mi pedig az énekmondóval kívánjuk minden végzős diáknak: „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!”

Marton Erzsébet

Galéria

Galéria

Galéria